پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1198 KB

تعداد صفحات : 106

بازدیدها : 837

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

معماری نرم افزار

نرم افزارهای درخواستی با پیشرفت در سایر علوم روز به روز پیچیده تر می شوند و با افزایش پیچیدگی نم ی توان طراحیهای سنتی را در ساخت این نرم افزار ها استفاده کرد. بنابراین لازم است که نوع نگرش به طراحی نرم افزار ماوراء الگوریتم ها , ساختمان داده ها و محاسبات معمولی باشد.

طراحی و تشریح ساختار کلی سیستم ، یک نوع جدید از مسئله را برای ما آشکار می سازد که به آن سطحی از طراحی , یا همان معماری نرم افزار گفته می شود. 

معماری نرم افزار شامل جامعیت مدلها و متدولوژیهای توسعه نرم افزار می باشد که این ویژگی آن را از متدولوژیهای طراحی و تحلیل ویژه جدا می کند. ساختار پیچیده راه حلهای نرم افزار, جدای از توصیف مسئله است که به پیچیدگی توسعه نرم افزار اضافه می شود. معماری نرم افزار بدنه متدها و تکنیکهایی است که به ما برای مدیریت پیچیدگی توسعه نرم افزار کمک می کند.  [ ٣]

معماری نرم افزار یک توسعه طبیعی از نظم فرآیند کلان مهندسی نرم افزار است و یک دیدی از سیستم نرم افزاری را با عنوان مولفه ها و اتصال دهنده ها معرفی می کند. مولفه ها مجموعه های فشرده ای از وظیفه مندی هستند و اتصال دهنده ها تعامل زمان اجرای بین مولفه ها را به عینیت می رسانند. معماری یک سیستم نرم افزاری می تواند در یک مستندی که توصیف معماری نامیده می شود , تعیین شود. طراحی معماری کاملا متفاوت از متدولوژیهای طراحی موجود است و متدولوژیهای طراحی را با دیدهای خاص خود کامل می کند.  [ ٣] 

معماری نرم افزار در مقابل روشهای طراحی

معماری نرم افزار امروزه توسط تحلیل گران سیستم ,طراح و مهندس نرم افزار قابل انجام است . اما معماری فراتر از تخصیص مجدد وظایف به این نقشها است .

مفهوم معماری در نرم افزار به معنی در طبقه خاصی درآوردن فعالیتهای تحلیل و طراحی در یک قالب طراحی منسجم و بزرگتر است . حال سوال اینستکه اگر معماری در طبقه خاصی در آوردن تحلیل و طراحی است پس چه چیزی آنها را از هم متفاوت می کند؟ برای مثال معماری در بسیاری از روشها مشابه تحلیل و طراحی شئ گرایی عمل می کند ولی به دلیل محدوده بزرگ تحلیل و طراحی در معماری , آن را از متدولوژیهای دیگر مانند شئ گرایی متفاوت می کند. [ ٣] 

بر اساس مولفه های سیستم , IEEE تعریفی را برای معماری ارائه کرده و بیان داشته :" یک معماری سازمان بنیادی یک سیستم تجسم یافته در مولفه ها , روابط آنها باهم دیگر و با محیط است و خط راهنماهایی برای طراحی و تحول را تعیین می کند ."

در معماری شناسایی عناصر و روابط درونی آنها و روابطشان با محیط از کارهای مهم و اساسی است که گفتیم در این زمینه زبانهای توصیف معماری موجود هستند. ولی می توان ابزار ساده ای مانند کارتهای CRC

را نیز در این زمینه بکار گرفت و با انجام مقدماتی قبل از استفاده از زبانهای توصیف معماری راه را هموارتر نمود. 

ADL اجازه تحلیل کامل معماری ، سازگاریها، ابهامات و کارایی را می دهد و همچنین از تولید خودکار سیستم نرم افزاری پشتیبانی می کند.ADL یک راه حل تکنیکی برای نم ایش و تحلیل معماری می باشد. برای ارتباط برقرار کردن یک معمار با یک سهامدار، باید معمار روشی را برای ارائه دادن اطلاعات به سهامدار به صورت غیر مبهم و قابل فهم بیابد. در حال حاضر در توسعه   ADL به افزایش قدرت زبان در تحلیل و تولید سیستم ، متمرکز شده اند. [ ١] 

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

١ مفاهیم اساسی                                                                   ١

١-١ معماری نرم افزار                                                       ١

١-٢ معماری نرم افزار در مقابل روشهای طراحی ٧

١-٣ عناصر معماری نرم افزار                                             ٨

١-۴ زبانهای توصیف معماری                                               ٩

٢ شی گرایی                                                                           ١٢

٢-١ مفهوم شی                                                                ١٢

٢-٢ کلاس                                                                     ١۴

٣-٢نقش                                                                        ١۵

۴-٢ طراحی نرم افزار                                                        ١٧

١-۴-٢ طراحی مسئولیت محوری                                    ١٨

٣ کارتهای CRC                                                                      ٢٠

٣-١ CRC کارت چیست ؟                                                   ٢٠

٣-٢ مدلسازی CRC و مراحل آن                                           ٢۴

٣- ٣ مشکلات استفاده از کارتهای CRC       ٢٨

٣- ١-٣ راه حل                                                         ٣٠

۴-٣ نم ودار Role-Play                                                    ٣٢

۵-٣ جایگاه کارتهای CRC در مرحله تحلیل سیستم ٣۴

۶-٣ نقاط قوت و ضعف کارتهای CRC                                       ٣۵

٣ –٧ قابلیت رسمیت دادن به کارتهای CRC    ٣۶

١-٧-٣ بیان مسیر                                                      ٣۶

٢-٧-٣ کارتهای رسمیت یافته                                         ٣٨

۴ کارتهای CRC در معماری                                                        ۴٠

۴-١نقش مورد کاربری در معماری                                          ۴١

٢-۴کارتهای CRC و استفاده از ایده آن در مورد کاربری ۴٢

٣-۴نگاشت مورد کاربری (UCM)                                        ۴۵

۴-۴ استفاده از کارتهای برای مولفه های معماری  ۴٩

۵ محیطهای نرم افزاری پشتیبان کارتهای CRC    ۵٢

١-۵ ابزارهای پشتیبان روش طراحی CRC     ۵٢

۵٣                                                                 CRC Design Assistant ۵-٢

٣-۵ نرم افزار Quick  CRC                                               ۶١

١-٣-۵ مفاهیم عمومی                                                 ۶٣

٢-٣-۵ ایجاد کارتهای CRC                                          ۶۴

۵ - ٣-٣انتساب مسئولیتها و همکاران    ۶۶

۴-٣-۵ اضافه کردن ویژگیها                                          ۶۶

۵-٣-۵ تعریف و شبیه سازی یک سناریو   ۶۶

۶-٣-۵ پارتیشن بندی طراحی                                         ۶٩

٧-٣-۵ گراف ارث بری                                                ٧١

٨-٣-۵ خلاصه ای از نرم افزار                                      ٧٢

۴-۵ نرم افزار Rational CRC                                                   ٧٣

١-۴-۵ ایجاد کارت کلاس                                                            ٧۴

٢-۴-۵ ایجاد زیر سیستم و نم ایش محتویات آن                                     ٧۵

٣-۴-۵ تعریف مسئولیتها                                                              ٧۶

۴-۴-۵ گراف ارث بری                                                              ٧٧

۶ نم ونه ای از متدولوژیهای توسعه نرم افزار   ٧٨

١-۶متدولوژی XP                                                           ٧٨

٢-۶متد شئ گرایی BON                                                    ٨٠

٧ نتیجه گیری                                                                          ٨۴

کار آینده                                                                          ٨٧

فهرست منابع                                                                     ٩١

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید