پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 5432 KB

تعداد صفحات : 156

بازدیدها : 766

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

چکـــیده

فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی كه می‌تواند بر رفتار و عملكرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در كنترل درونی رفتارهای كاركنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی انجام شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه‌ای  واز نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته‌های تحقیق حاصل جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه‌ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین فاصله‌ قدرت و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه 020/0 می‌باشد؛ هم‌چنین بین ابهام‌گریزی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه صفر می‌باشد؛ در حالی که رابطه‌ی معنادار بین فردگرایی و فساد‌ اداری در سازمان‌های دولتی وجود ندارد که اندازه‌ی این رابطه 702/0 می‌باشد.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، فساد ادارای، فاصله قدرت، فردگرایی، ابهام گریزی، مدل هافستد.

مقدمه

تجربه‌های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان‌گر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره‌ی جامعه را فاسد کند.

قسمتی از متن

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت توانا و موثر بر رفتار و اعمال کارکنان سازمانی، نقش حیاتی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری را دارد. ارتباط نزدیک فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه، به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری رفتار سازمانی در نظر گرفته شده است.
پس آیا عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی موثرند؟

در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا عوامل فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافستد در پیشگیری از بروز فساد اداری  را مورد بررسی قرار دهیم.

خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست نمی‌دارد (سوره قصص، آیه 77).

ریشه فساد[1] از فعل لاتین «رومپر» به معنای «شکستن» است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد در فرهنگ و بستر به عنوان «پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود» آمده است. گونار میردال[2] فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مطالعه قرار می‌دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است (عباس زادگان، 1383). فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‌گر می‌شود که موسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده‌ باشد. بانک جهانی فساد را به عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی (عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می‌کند تعریف کرده است.

کیلتگارد[3]، 1996 مدل زیر را برای بحث فساد ارائه کرده است: (پیام یونسکو، دوره 27).

فساد = قدرت انحصاری + اختیار - پاسخ‌گویی

تعریف تقلب

تقلب عبارت است از تحریف حقایق و یا اطلاعات با اهمیت، به منظور کسب منافع مالی نا مشروع یا ناحق (رهنمودهای آسوسای[4]، 2003).

تعریف سلامت اداری                                                                                        

وضعیتی که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن‌‌ها لحاظ نماید.

تعریف فساد اداری

فساد اداری پدیده­ای بسیار گسترده­تر از كلاه­برداری و دارای ماهیتی چند وجهی است. فساد یك فعل غیر­اخلاقی، غیرقانونی و تقلب­آمیز است كه با هدف كسب منافع غیرمشروع به وسیله یك یا چند نفر انجام می­شود و می‌توان آن را كاربرد غیراخلاقی هر نوع امكانات عمومی) دولتی( برای كسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشاء یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط كاركنان دولت تعریف نمود.


1Corruption[2] gonarmirdal3Klitaarad[4] ASOSI

فهرست مطالب

--------------------------------------------------------------------------------------

فصل اول: کلیات تحقیق  

1-1 مقدمه. 2 

1-2 بیان مسئله. 4 

1-2-1 تعریف فساد. 5

1-2-2 تعریف تقلب... 5

1-2-3 تعریف سلامت اداری.. 5

1-2-4 تعریف فساد اداری.. 6

1-3 اهداف پژوهش..... 8

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش: 8

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش: 8

1-4  اهمیّت پژوهش..... 8

1-5  ضرورت تحقیق... 9

1-6 فرضیات تحقیق... 10

1-6-1 فرضیه اهم: 10

1-6-2 فرضیه‌های اخص: 10

1-7 روش تحقیق... 10

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات... 11

1-9 جامعه و نمونه آماری... 11

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

1-11 ساختار تحقیق... 12

1-12 تفاوت این تحقیق با دیگر تحقیقات... 12

1-13 مدل مفهومی... 13

1-14 مدل عملیاتی... 14

1-15 تعریف مدل مفهومی  و مدل عملیاتی.. 15

1-15-1 فرهنگ سازمانی: 15

1-15-1-1 فاصله قدرت: 15

1-15-1-1-1آزادی و استقلال فردی: 15

1-15-1-1-2 میزان، حدود و ثغور ارتباط با همکاران: 15

1-15-1-1-3 تفویض اختیار: 15

1-15-1-1-4تصمیم‌گیری شخصی: 15

1-15-1-1-5 میزان مدیریت مشارکتی: 15

1-15-1-2 فرد گرایی.. 16

1-15-1-2-1 اهمیت به فرد: 16

1-15-1-2-2 میزان تعهد واحساس فرد به گروه: 16

1-15-1-2-3 میزان موردقبول واقع شدن فرد در گروه: 16

1-15-1-2-4 پاداش‌های فردی: 16

1-15-1-2- 5 صمیمیت و کارگروهی: 16

1-15-1-3پرهیز از نا شناخته‌ها (ابهام ‌گریزی) 16

1-15-1-3-1 پیروی از قوانین و دستورات: 16

1-15-1-3-2 اطلاع از انتظارات سازمان: 16

1-15-1-3-3 میزان انعطاف‌پذیری و رویه‌های عملیاتی استاندارد: 17

1-15-1-3-4 پیروی از اصول و قواعد کیفی مشخص: 17

1-15-1-3-5 دستورالعمل‌های شفاف و روشن: 17

1-15-2 فساد اداری.. 17

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 بخش اول : فرهنگ سازمانی ............................................................................................................................19

2-1-1 مقدمه. 19

2-1-2 پیشینه تاریخی.. 21

2-1-3مفاهیم پایه و اساسی فرهنگ.... 22

2-1-3-1 ارزش‌ها: 22

2-1-3-2 فرهنگ : 22

2-1-4 کارکردهای فرهنگ.... 26

2-1-5 فرهنگ سازمانی : 27

2-1-5-1 كاركردهای فرهنگ سازمانی.. 30

2-1-5-2 عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی.. 31

2-1-5-3 تاثیر محیط روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمان.. 32

2-1-5-4 فضای فرهنگ ملی.. 34

2-1-5-4-1 عوامل اصلی و موثر برفرهنگ ملی.. 34

2-1-5-4-1 -1 اوضاع اقلیمی.. 34

2-1-5-4-1 -2 موقعیت جغرافیایی.. 35

2-1-5-4-1-3 مذهب... 35

2-1-5-4-1-4 نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان) 36

2-1-6 جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل.. 36

2-2 بخش دوم: فساد اداری... 37

2-2-1 مقدمه. 37

2-2-2 تعاریف فساد اداری.. 38

2-2-2-1 فساد چیست؟ 38

2-2-3 مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری.. 41

2-2-4 انواع فساد. 41

2-2- 5  فساد در کشورهای مختلف : 46

2-2- 5 -1 آرژانتین.. 46

2-2- 5 -2 برزیل.. 47

2-2- 5 -3 هنگ کنگ.... 47

2-2- 5 -4 مالزی.. 48

2-2- 5 -5  ایران.. 48

2-2- 6 علل بروز فساد اداری  و اثرات آن.. 49

2-2-7 رویكردهای اساسی پیشگیری.. 54

2-2-8 راه‌های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام. 56

2-2-9 نظریه‌های کنترل فساد. 58

2-2-10 راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران.. 60

2-2-10-1 ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی.. 61

2-2-10-2 پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی.. 62

2-2-10-3 تقویت جایگاه آموزه‌های دینی.. 62

2-2-10-4 تقویت مشارکت مردمی.. 62

2-2-10-5 تقویت نقش رسانه‌ها 62

2-2-10-6 ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت... 63

2-2-10-7 سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت... 63

2-2-10-8 اصلاح مدیریت دولتی.. 63

2-2-11 راه‌كار‌های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری كشور 64

2-2-11- 1 راه‌كار‌های كلان.. 64

2-2-11- 1-1 پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش.... 64

2-2-11-1-2 مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد. 64

2-2-11-1-3 مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد. 64

2-2-11-1 -4 تصویب قوانین كار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد. 64

2-2-11-2 راه‌كار‌های خرد. 64

2-2-11-2-1 راه‌كار های اداری  و مدیریتی: 64

2-2-11-2-2 راه‌كار‌های فرهنگی ـ اجتماعی: 64

2-2-11-2-3 راه‌كار‌های سیاسی ـ مدنی: 65

2-2-11-2-4  راه‌كار‌های اقتصادی: 65

2-2-12  نوآوری در پیشگیری از فساد اداری.. 66

2-2-12-1 میثاق سلامت 66

2-2-12-2 عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از: 67

2-3  بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد. 68

2-3-1 ابعاد فرهنگ ملل از نظر هافستد. 70

2-3-1 -1 فاصله قدرت... 70

2-3-1 -2  فردگرایی در مقابل جمع گرایی.. 71

2-3-1-3 ابهام گریزی (عدم اطمینان) 74

2-3-1-4 بعد مردسالاری.. 76

2-3-2 تصویر ایران در پژوهش هافستد. 78

2-3-2-1مطالعه‌ ی اول.. 78

2-3-2-1مطالعه‌‌ی دوم. 79

2-3-3 انتقادهای وارده به هافستد. 80

2-3- 4  مدل‌های  نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.. 81

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 85

3-2 متغیرها و شاخصهای تحقیق... 86

3-5  روش تحقیق... 91

3-6 جامعه آماری... 91

3-7 تعیین حجم نمونه. 91

3-8 قلمرو تحقیق... 92

3-8-1 موضوعی: 92

3-8-2 زمانی: 92

3-8- 3 مکانی: 93

3-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 93

3-9-1 بررسی اسناد و مدارک... 93

3-9-2 پرسش‌نامه. 94

3- 10 واحد آماری... 95

3-11روایی ابزار سنجش..... 95

3-12 پایایی پرسشنامه. 96

3-12-1 اجرای دوباره(روش بازآزمایی) 96

3-12-2 روش موازی(همتا) 96

3-12-3 روش تصنیف(دو نیمه کردن) 96

3-12-4 روش کودر- ریچاردسون.. 96

3-12-5 روش آلفای کرونباخ.. 96

3-13تجزیه و تحلیل داده‌ها 97

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج

4-1 مقدمه. 99

4-2 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق... 99

4-2-1 جنسیت... 100

4-2- 2 میزان تحصیلات... 101

4-2-3سابقه کار 102

4-2-4 نوع استخدامی.. 103

4-2-5 سن.. 104

4-3  پایایی متغییر مستقل.. 105

4-3-1 پایایی فاصله‌ قدرت... 105

4-3-2 پایایی فرد گرایی.. 105

4-3-2 پایایی  ابهام گریزی.. 106

4-4 پایایی متغییر وابسته. 106

4-5 تحلیل فرضیات با استفاده از رگرسیون.. 106

4-5-1 مدل خلاصه. 107

4-5-2 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 107

4-5-3  آزمون معنادار بودن ضرایب... 108

4-6 تحلیل استنباطی... 109

4-6-1 آزمون فرضیه اول.. 110

4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 110

4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 110

4-7  یافته‌های جانبی... 111

4-7-1 رتبه میانگین ها 111

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 114

5-2 یافته‌های تحقیق... 114

5-2-1 یافته‌های آمار توصیفی.. 114

5-2-2 یافته‌های آزمون فرضیات تحقیق.. 114

5-2-2-1 فرضیه اول.. 114

5-2-2-2 فرضیه دوم. 115

5-2-2-2 فرضیه سوم. 115

5-3 پیشنهادات بر اساس یافته‌ها‌ی تحقیق... 116

5-4 پیشنهادات جانبی... 116

5-5 پیشنهاد برای محققان آتی... 119

5-6 مشکلات و محدودیت‌های تحقیق... 119 

فهرست منابع فارسی.. 120

فهرست منابع لاتین.. 125

پیوست«الف»: پرسش‌نامه...............................................................................................................................................130                                                                                                                                                                                                                                                                        

پیوست «ب»: معرفی نامه  توزیع پرسشنامه. 133

پیوست«ج»: جدول حاوی کشورها از نظر رتبه بندی هافستد.............................................................................. 134

چکیده لاتینی....................................................................................................................................................................

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید