مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه

مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 146 KB

تعداد صفحات : 50

بازدیدها : 340

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

بهای تمام شده :

 عبارت از منافع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدماتی است که به منظور دستیابی به منافع اقتصادی تولید میشوند که این منافع ممکن است از طریق فروش کالا یا استفاده در عملیات به صاحب آن منتقل یابد و تا زمانیکه منافع آن منقضی نشده است به عنوان دارایی طبقه بندی میشود.

هزینه ( (expense:

 عبارت از دست دادن منافع در جهت کسب درامد .

 زیان (loss) :

عبارت است ازدست  دادن منافع بدون کسب هیچگونه منفعتی که براساس اصل شناخت بلادرنگ درهمان دورهای که تحقق می یابد به سود و زیان دوره بسته میشود مثل زیان ناشی از سیل .

 

تفاوت زیان و هزینه :

۱-هزینه هدفدار است درحالی که زیان هدفدار نیست

۲- هزینه ارادی و اختیاری است در حالی که زیان غیر ارادی نیست

۳-هزینه برای ما درگذشته منافعی ایجاد کرده است درحالیکه زیان درگذشته منافعی ایجاد نکرده است

۴-هزینه ها دارای قابلیت کنترل بیشتری است .

موضوع هزینه (cost object) :

چیزی است که ما میخواهیم بهای تمام شده ان رابدست اوریم وهر چیزی که اندازه گیری مجزای هزینه ان مورد نیاز باشد، موضوع هزینه تلقی میشود به بیان دیگر ،موضوع هزینه مقصدی است که هزینه ها به ان منتسب  تخصیص داده میشود

انباشت و تسهیم هزینه :

 

فهرست

فصل اول : تعاریف اقلام بهای تمام شده
بهای تمام شده    ۱
۱      (expense)هزینه
۱      ( loss) زیان
۱      تفاوت زیان و هزینه
۲    (cost – object)  موضوع هزینه
۲   انباشت و تسهیم هزینه
۳   حسابداری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی
۷   طبقه بندی گرایش اقلام بهای تمام شده
۸   اقلام ثابت بهای تمام شده
۹   اقلام متغیر بهای تمام شده
۱۰   اقلام مختلط بهای تمام شده
۱۱   اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده
۱۲   اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده
۱۳   مفروضات مربوط به گرایش اقلام بهای تمام شده
فصل دوم :  روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده
۱۸   روشهای مقداری
۱۸   آمار
۱۹   معیارهای تمایل به مرکزیت
۱۹   میانگین حسابی
۱۹   میانه
۲۰   نما
۲۰   معیارهای پراکندگی
واریانس ( پراش )    ۲۰
۲۰   انحراف استاندارد
۲۱   ویژگیهای نمونه
۲۱   نمونه انتخابی
۲۲   توزیع نرمال
۲۲   موارد استفاده از منحنی نرمال
۲۲   مدل سازی آماری
۲۳   تشخیص و تبیین
۲۳   برآورد
۲۴   اعتبار دهی و شبیه سازی
۲۴   تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی
۲۵   تجزیه و تحلیل همبستگی
۲۵   ضریب همبستگی
۲۵   وابستگی در مقابل رابطه علت و معلول
۲۶      استفاده از معادله خط رگرسیون
۲۶   آزمون برآورد پارامترها
۲۷   انحراف استاندارد خط رگرسیون
۲۷   رگرسیون خط مرکب
۲۷   مفروضات تجزیه و تحلیل رگرسیون
۲۸   فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر تابع
۲۸   فرض همگن بودن واریانس
۲۸   فرض نرمال بودن توزیع جامعه آماری
۲۹   فرض همبسته نبودن واریانس بیان نشده ( مازاد تصادفی ) در دوره های مختلف
۲۹   فرض همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۳۰   منحنی یادگیری و تجزیه و تحلیل اقلام بهای تمام شده
۳۱   معادله منحنی یادگیری
۳۲      حالت دایمی ( یکسان ) و منحنی یادگیری
۳۲     تجزیه تحلیل روند
۳۳      متوسط متحرک
۳۳      معادله های نمایی
فصل سوم :  اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری
۳۴   اقلام مربوط بهای تمام شده
۳۶   تصمیم گیری برای انتخاب یک راه حل
۳۶   تصمیم گیری با دو راه حل
۳۷   نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده
۳۷   موارد استفاده اقلام مربوط بهای تمام شده
۳۸   تصمیمات ساخت یا خرید
۳۸   هزینه فرصت از دست رفته
۳۹   تصمیمات مربوط به محصولات مشترک
۳۹   تصمیمات قیمت گذاری
تصمیمات مربوط به سفارشهای مخصوص   ۴۱
۴۱   تصمیم گیری با چند راه حل ( تصمیم گیری مرکب )
منابع

 

 هزینه ها  در هر سیستم هزینه یابی اساسا“ دو مرحله کلی را پشت سر می گذارد

 مرحله اول :

انباشت (cost Accumulation):

انباشت هزینه ها برحسب طبقه بندی طبیعی انها که اغلب ،این طبقه بندی خود توصیف کننده هزینه مربوط است مانند مواد ، دستمزد ،سوخت ،تبلیغات و حمل و نقل . منظور از انباشت هزینه ها ،این است که شرکت از طریق یک سیستم حسابداری و به طریقی سازمان یافته داده های هزینه را جمع آوری میکند.

 مرحله دوم :

تسهیم هزینه (cost Assignment) :

 اصطلاح کلی است که شامل  ردیابی (Tracing) هزینه های انباشته به موضوع هزینه و تخصیص (Allocating) هزینه های انباشته به موضوع هزینه است . هزینه های که با یک موضوع مشخص هزینه قابل ردیابی هستند، هزینه های مستقیم و هزینه های که باید به چندین موضوع هزینه تخصیص یابند ،هزینه های غیر مستقیم نامیده میشوند تقریباً تمامی سیستم های حسابداری ،هزینه های واقعی راکه هزینه های انجام شده یا هزینه های تاریخی نامیده میشوند و متمایز از هزینه های پیش بینی شده می باشند ،گرداوری و انباشت می کنند . دربرخی از سازمانها دو مرحله انباشت و تسهیم هزینه ها به صورت همزمان انجام میدهند .مثلاَباخرید مواد اولیه مستقیماََََان را حساب محصولی خاص و یا هر موضوع دیگر منظور می کنند .راه دیگر این است که نخست مرحله اول را طی کرد و سپس به مرحله دوم رسید و اقدام نمود .مثلاَ درمثال فوق ابتدا با خرید مواد آنرا به حساب مواد اولیه و سپس هزینه آنرا به یک دایره ،به یک محصول و سرانجام به حساب مشتری دیگر تخصیص داد.  طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده به منظور جمع آوری صحیح و استفاده اثر بخش از اطلاعات است و براساس مبانی زیر انجام می شود .

حسابداری بر مینای بهای تمام شده تاریخی :

استاندارد حسابداری شماره ۸ : «موجودی مواد و کالا باید بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام یا گروه‌های اقلام مشابه اندازه گیری شود».

 - استاندارد حسابداری شماره ۱۱: «یک قلم دارایی ثابت مشهود که حائز شناخت به عنوان یک دارایی باشد، به هنگام      شناخت اولیه باید به بهای تمام شده اندازه گیری شود».

 - استاندارد حسابداری شماره ۱۵: «سرمایه گذاری‌هایی که تحت عنوان داراییرجاری طبقه‌بندی می‌شود باید در ترازنامه به   روشهای زیر منعکس شود:

الف – بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره کاهش دائمی در ارزش

ب- مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین».

- استاندارد حسابداری شماره ۱۷ : «یک دارایی نامشهود به هنگام شناخت اولیه باید به بهای تمام شده اندازه‌گیری شود».

نمونه های فوق چند مورد الزام استفاده از روش ارزش‌گذاری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در ثبت و گزارش اقلام می‌باشد. اما چرا با اینکه بهای تمام شده تاریخی با گذشت زمان و تغییر در قیمت‌ها ویژگی مربوط بودن گزارش‌های مالی را زیر سؤال می‌برد باز هم به عنوان مبنای ثبت و گزارش در صورتهای مالی قرار می‌گیرد؟

پاسخ این پرسش احتمالاً در رابطه معکوس بین ویژگی‌های کیفی قابلیت اتکا و جنبه مربوط بودن صورت‌های مالی نهفته است. قابلیت اثبات و رعایت بی طرفی و عینیت در اندازه‌گیری‌های حسابداری کیفیت قابل اتکا بودن اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی را بالا می‌برد هر چند قابلیت اثبات و تأیید ممکن است در کلیه اندازه‌گیری‌های حسابداری دست نیافتنی باشد، (نظیر قابلیت اثبات ارزش متعارف در مبادله یک قطعه زمین با سهام یک واحد تجاری جدیدالتأسیس) همچنین برآوردهای اجتناب ناپذیر در زمینه های مختلف نظیر عمر مفید ماشین‌آلات، ارزش خالص بازیافتنی موجودی‌ها و قابلیت وصول حساب‌های دریافتنی باعث شده تا گزارشات مالی از حالت کاملاً واقعی خارج شوند. مربوط بودن نیز یکی از ویژگی‌های کیفی و اساسی اطلاعات حسابداری است. ارائه اطلاعات مربوط تصمیم‌گیرندگان را در اخذ تصمیمات منطقی یاری می‌دهد. اما تعیین اینکه چه اطلاعاتی مربوط است و چه اطلاعاتی نامربوط، کار ساده‌ای نیست به عنوان مثال با آنکه ترازنامه و صورت سود و زیان مبتنی بر قیمت‌های تاریخی ممکن است نشانگر ادامه فعالیت یک مؤسسه  تا سال‌های زیادی باشد اما واقعیت ممکن است از ورشکستگی مؤسسه در آینده بسیار نزدیک حکایت کند، در حالیکه حسابداران و حسابرسان ممکن است ادعا کنند که اطلاعات مربوط به ورشکستگی احتمالی مؤسسه را می‌تواند از یادداشت‌های ضمیمه صورت‌های مالی تفسیر و ورشکستگی مؤسسه را پیش‌بینی کرد.

«جون سون» در کتاب خود به این مطلب اشاره می کند که همواره با پیشرفت تکنولوژی ظرفیت مازاد شرکت‌ها افزایش می‌یابد.  در نتیجه نیاز به کوچک کردن شرکت موجب ادغام با شرکت‌های دیگر ، سازماندهی مجدد شرکت، اخراج کارکنان یا ورشکستگی می‌گردد. این رویدادها موجب می شود کارایی صورت‌های مالی مبتنی بر قیمت تاریخی زیرسؤال برده شود. علاوه بر این با افزایش فشار بر شرکت‌ها برای رعایت ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی بسیاری از شرکت‌ها با مسئولیت‌های جدی آتی روبرو هستند، برای مثال هزینه بازسازی محل فعالیت، مفهوم تطابق هزینه‌ها با درآمد را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. البته راهی که حسابداران و حسابرسان می‌توانند خود را در مقابل این فشارها حفظ کنند استفاده از روش حسابداری پرسپکتیوسنجشی می‌باشد که براساس آن ارزش‌های جاری بیشتر در صورت های مالی منعکس می‌گردد و بدین ترتیب می‌توانند ادعا کنند که صورتهای مالی تغییر در ارزش‌ها که موجب ورشکستگی، ادغام، کاهش اندازه شرکت، مسئولیت‌های زیست محیطی و غیره گردیدند را توانستند پیش بینی نمایند.

استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده به واسطه تغییر قیمت‌ها نیز اگرچه در ظاهر می‌تواند مبلغ اقلام را به روز نماید ولی عملاً شاخص قیمت نمی‌تواند معیار مناسبی در همه موارد برای تعدیل بهای تمام شده باشد و چه بسا موجب گمراهی بیشتر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی نیز گردد. اما در سال‌های اخیر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری به جنبه مربوط بودن صورت‌های مالی بیشتر توجه کرده‌اند و در مواردی نیز ارزش جاری را بر بهای تمام شده تاریخی ارجح دانسته‌اند. در موارد زیادی که از مدت‌ها پیش مورد استفاده قرار گرفته، روش پرسپکتیوسنجشی فقط به طور ناقص مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان روش کمترین قیمت تمام شده یا قیمت بازار و بدهی‌های درازمدت را نام برد، بدین ترتیب در روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار هنگام کاهش قیمت بازار دارایی‌ها و منظور نمودن این کاهش در دفاتر حسابداری، افزایش مجدد ارزش‌ دارایی در دفاتر منظور نمی‌گردد، همچنین ارزش فعلی بدهی‌های بلندمدت براساس تغییر در نرخ بهره تعدیل نمی‌گردد. همچنین براساس FASB115 اوراق بهادار معاملاتی و اوراق بهادار آماده برای فروش را می‌توان در هر دوره با توجه به ارزش بازار آنها در حساب‌ها منعکس کرد.

همانطور که ذکر شد تهیه صورت‌های مالی کاملاً مربوط و قابل اتکا ناممکن است در نتیجه جنبه‌های مربوط بودن و قابل اتکا بودن صورت‌های مالی با یکدیگر مبادله شدند که حسابداری براساس روش قیمت‌های تاریخی را می‌توان به عنوان یکی از این مبادلات تلقی کرد. از آنجا که تهیه یک مجموعه کامل از صورت‌های مالی براساس ارزش فعلی که به اندازه کافی قابل اتکا باشند امکان پذیر نیست باید انتظار داشته باشیم که حسابداری براساس قیمت‌های تاریخی تا آینده‌ای طولانی با ما همراه باشد هرچند گرایش بیشتری به ارائه اطلاعات براساس ارزش فعلی صورت پذیرفته است.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید