پایان نامه بکارگیری حافظه سازمانی در پالایش معماری سازمان

پایان نامه بکارگیری حافظه سازمانی در پالایش معماری سازمان پایان نامه بکارگیری حافظه سازمانی در پالایش معماری سازمان

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : word

حجم فایل : 860 KB

تعداد صفحات : 143

بازدیدها : 295

برچسبها : حافظه سازمانی معماری سازمان پالایش معماری

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پایان نامه به کارگیری حافظه سازمانی در پالایش معماری سازمان

پایان نامه به کاﺭگیری حافظه ساﺯمانی ﺩﺭ پالایش معماﺭی ساﺯماﻥ

چکیده

امرﻭﺯه ساﺯمان ها ﻭ شرکتها به دانش تولید شده ﻭ موجود خود به عنوان یک سرمایه اصلی نگریسته ﻭ سعی در جمع آﻭری ﻭ نگهداشت این دانش دارند. خصوصا با گسترش جغرافیایی ساﺯمانها ﻭ استفاده اﺯ شبکه های کامپیوتری ﻭ پایگاه داده های توﺯیع شده نقش مدیریت دانش کلیدی تر گشته است. متاسفانه بخش اعظمی اﺯ دانش ﺿمنی ساﺯمان که اﺯ مهمترین انواع آن نیز محسوب میشود، به علت عدم توجه لاﺯم ﻭ ﺫخیرهساﺯی مناسب به تدریج اﺯ دست رفته ﻭ یا نادیده گرفته میشود. برای رفع این مشکل سیستمهای حافظه ساﺯمانی به عنوان یک سیستم کامپیوتری فعال جهت ساماندهی انواع دانش موجود در ساﺯمان اﺯ ﻃریق جمع آﻭری، نگهداری ﻭ توﺯیع مجدد فعالانه ﻭ آگاهانه آن بین افراد مناسب ﻭ در ﺯمان مناسب مطرح شده اند.

اﺯ ﻃرفی پرﻭﮊه هایی که تا بحال در ﺯمینه حافظه های ساﺯمانی انجام شده اند به جنبه توﺯیع مجدد فعالانه ﻭ آگاهانه دانش تاکید دارند، که به معنی پشتیبانی ﻭ آموﺯش افراد پس اﺯ شرﻭع به کار آنان ﻭ در هنگام برخورد با مشکلات است. ما در این تحقیق قصد داریم راهکاری را پیشنهاد کنیم که با بکاربستن آن بتوان اﺯ دانش ساﺯمانی به بهترین ﻭجه ﻭ در بهترین ﺯمان (هنگام تقسیم ﻭﻇایف) بهره برداری کرد.

در این راستا با بررسی مفاهیم اﻭلیه موجود در حوﺯه مدیریت دانش ﻭ دانش ساﺯمانی، اهمیت سرمایه های اﻃلاعاتی یک ساﺯمان را مورد توجه قرار داده ﻭ نقش یک سیستم حافظه ساﺯمانی را در ساماندهی دانش موجود در ساﺯمان نشان می دهیم. همچنین در ادامه با باﺯنگری مفاهیم معماری ساﺯمانی رﻭشی را جهت به کارگیری حافظه های ساﺯمانی در پالایش معماری ساﺯمان پیشنهاد خواهیم کرد.

با بکارگیری رﻭش پیشنهادی در این تحقیق می توان به ﻭاگذاری فعالیتهای ساﺯمانی به مناسبترین افراد، با توجه به تجارب ﻭ مهارتهای آنان، اقدام نموده ﻭ به این ترتیب اﺯ دانش انباشته شده در ساﺯمان در جهت تسریع فعالیتها ﻭ جلوگیری اﺯ تکرار اشتباهات گذشته بهره برداری بهینه نمود.

در انتهای این تحقیق چگونگی اعمال رﻭش پیشنهادی را در سه ساﺯمان مختلف مورد مطالعه قرار داده ﻭ به جمع بندی موارد مطرح شده می پرداﺯیم.

فصل ۱‐ مقدمه

۱‐۱‐ ﻃرح مسئله

امرﻭﺯه کلیه ساﺯمانها چه آنهایی که نتیجه فعالیتهای خود را به صورت محصولات فیزیکی ﻭ چه آنهایی که در قالب سرﻭیس ﻭ خدمات در اختیار مشتریان خود قرار می دهند در رقابت تنگاتنگ با ساﺯمانها ﻭ موسسات دیگری هستند که رﻭﺯ به رﻭﺯ بر کیفیت کاری ﻭ خرﻭجیهای خود میافزایند. بنابراین جلوگیری اﺯ هرگونه خطا ﻭ به حداقل رساندن مشکلات علاﻭه بر صرفه جویی در ﺯمان ﻭ هزینه می تواند رﺿایت بیشتر مشتریان ﻭ به دنبال آن در اختیار گرفتن باﺯار را در پی داشته باشد.

مطالعات اقتصادی نشان می دهد که در حال حاﺿر در مقایسه با مواد اﻭلیه اﻃلاعات درصد بالاتری اﺯ هزینه تولید یک محصول را به خود اختصاص می دهد. در همین راستا چندی است که ساﺯمانها به اهمیت دانش ساﺯمان ﻭ استفاده مجدد اﺯ آن پی بردهاند. دانش یک ساﺯمان براساس مهارتها ﻭ تجارب منابع انسانی آن، اﻃلاعاتی که تک تک افراد یا گرﻭه های کاری در ﻃی اجرای ﻭﻇایف محولهشان اﺯ آنها استفاده میکنند ﻭ درسهایی که آنان در ﻃول ﺯمان اﺯ انجام پرﻭﮊه های مختلف (موفق یا ناموفق) ﻭ فعالیتهای انجام شده برای حل مشکلات ﻭ تبعات آنها میآموﺯند، شکل می گیرد. هر پرﻭﮊه ای که در یک ساﺯمان انجام می شود می تواند بعنوان یک تجربه کاری درنظر گرفته شود. چنانچه بتوان این تجارب را جمع آﻭری ﻭ دسته بندی نمود میتوان مشکلات موجود در فعالیت جاری را با مشکلات کارهای قبل مطابقت داده، شباهتهای آنان را یافته ﻭ احیانا اﺯ راه حلهای قبلی برای حل مشکل جدید استفاده نمود. به این ترتیب دانش (تجربه) جدیدی نیز در ساﺯمان تولید می گردد.

چکیده

فصل مقدمه

ﻃرح مسئله

معرفی فضای راه حل

محدﻭده تحقیق

ساختار پایان نامه

فصل ادبیات تحقیق

ساﺯمان (Enterprise )

دانش ساﺯمانی (Enterprise Knowledge)

مدیریت دانش (Knowledge Management-KM )

داده، اﻃلاعات، دانش

انواع دانش

دانش ﺿمنی ﻭ دانش صریح

دانش خبری، رﻭیهای ﻭ اکتشافی

دانش فردی ﻭ دانش گرﻭهی

حافظه ساﺯمانی (Organisational Memory-OM )

مدلساﺯی حافظه ساﺯمانی

هستان شناسی (Ontology )

مدلساﺯی ساﺯمانی مبتنی بر هستانشناسی

هستان شناسی ساﺯمانی مرکزی

معماری (Architecture)

معماری ساﺯمانی( (Enterprise Architecture

چهار دیدگاه معماری ساﺯمانی

مدلساﺯی ساﺯمان((Enterprise Modeling

فرآیند حرفه (Business Process)

مدلساﺯی فرآیند حرفه (Business Process Modeling)

مدیریت فرآیند حرفه (Business Process Management)

ﻭﻇیفه (Task)

TopicMap

جمعبندی

فصل مرﻭری بر فعالیت های انجام شده در ﺯمینه حافظه های ساﺯمانی

معرفی چند پرﻭﮊه کاربردی در ﺯمینه مدیریت دانش ﻭ حافظه های ساﺯمانی

پرﻭﮊه KnowMore

پرﻭﮊه FRODO

پرﻭﮊه DÉCOR

جمع بندی

فصل باﺯشناسی حافظه ساﺯمانی با استفاده اﺯ هستان شناسی

تعریف تحقیق

انواع هستان شناسیهای لاﺯم

اتخاﺫ یک رﻭش پیشگیرانه در تقسیم ﻭﻇایف

ایجاد هستان شناسی ساﺯمان

ایجاد هستان شناسی دامنه

ایجاد هستان شناسی اﻃلاعات

ایجاد هستانشناسی حافظه ساﺯمانی

ایجاد هستانشناسی حرفه

شکستن فرآیند حرفه به ﺯیر فرآیندها

تشخیص فعالیتها/ﻭﻇایف مبتنی بر دانش هر ﺯیرفرآیند

تعیین انواع دانش لاﺯم برای انجام هر فعالیت ﻭ ﻭﺯندهی دقیق به آنها

تهیه پرﻭفایل علمی تخصصی پرسنل ساﺯمان

امتیاﺯدهی به پرﻭفایل پرسنل ﻭ انتخاب مناسب ترین افراد جهت انجام هر ﻭﻇیفه

برگشت تجارب ﻭ نقطه نظرها

رﻭش جمع آﻭری فعالانه تجارب

رﻭش جمع آﻭری انفعالی تجارب

جمعبندی

فصل مطالعه موردی

مورد مطالعاتی اﻭل ساﺯمان میراﺙ فرهنگی ﻭ گردشگری

دلایل انتخاب مورد مطالعاتی

اعمال رﻭش

جمعبندی ﻭ نتیجه ارﺯیابی مورد مطالعاتی اﻭل

مورد مطالعاتی دﻭم یک نمونه ساﺯمان هدایت کننده صنعت

مورد مطالعاتی سوم یک نمونه ساﺯمان هدایت کننده تجارت

جمع بندی

فصل نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

معیارهای ارﺯیابی

معایب رﻭش ﻭ ادامه کار

Abstract

مراجع

فهرست جداﻭل

فهرست شکلها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید