پروژه سمینار حافظه سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان

پروژه سمینار حافظه سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان پروژه سمینار حافظه سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان

دسته : -سمینار

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1059 KB

تعداد صفحات : 122

بازدیدها : 411

برچسبها : عملکرد سازمان بهبود عملکرد حافظه سازمانی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه و گزارش سمینار کارشناسی ارشد حافظه ساﺯمانی ﻭ نقش ﺁن در بهبود عملکرد ساﺯمان

گزارش سمینار کارشناسی ارشد حافظه ساﺯمانی ﻭ نقش ﺁن در بهبود عملکرد ساﺯمان

چکیده

امرﻭﺯه ساﺯمان ها ﻭ شرکتها به دانش تولید شده ﻭ موجود خود به عنوان یک سرمایه اصلی نگریسته ﻭ سعی در جمع آﻭری ﻭ نگهداشت این دانش دارند. خصوصا با گسترش جغرافیایی ساﺯمانها ﻭ استفاده اﺯ شبکه های کامپیوتری ﻭ پایگاه داده های توﺯیع شده نقش مدیریت دانش کلیدی تر گشته است. متاسفانه بخش اعظمی اﺯ دانش ﺿمنی ساﺯمان که اﺯ مهمترین انواع آن نیز محسوب می شود، به علت عدم توجه لاﺯم ﻭ ﺫخیره ساﺯی مناسب به تدریج اﺯ دست رفته ﻭ یا نادیده گرفته می شود. برای رفع این مشکل سیستمهای حافظه ساﺯمانی به عنوان یک سیستم کامپیوتری فعال جهت ساماندهی انواع دانش موجود در ساﺯمان اﺯ طریق جمع آﻭری، نگهداری ﻭ توﺯیع مجدد فعالانه ﻭ آگاهانه آن بین افراد مناسب ﻭ در ﺯمان مناسب مطرح شده اند.

در این گزارش سعی خواهد شد تا با بررسی دقیقتر مفاهیم اﻭلیه موجود در حوﺯه مدیریت دانش ﻭ دانش ساﺯمانی، اهمیت سرمایه های اطلاعاتی یک ساﺯمان را مورد توجه قرار داده ﻭ نقش یک سیستم حافظه ساﺯمانی را در ساماندهی دانش موجود در ساﺯمان نشان دهیم. همچنین در ادامه با بررسی مفاهیم معماری ساﺯمانی ﻭ هستانشناسی به مطرﺡ نمودن یک مسئله در ﺯمینه بکارگیری حافظه های ساﺯمانی جهت پاﻻیش معماری ساﺯمان پرداخته ﻭ راه کارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد. پرداختن به حل این مسئله ادامه کار این سمینار خواهد بود.

ساﺯمانها در طی انجام فعالیتهای خود به تجارﺏ ﻭ دانشی دست پیدا می کنند که بسیار ارﺯشمند بوده ﻭ می تواند در ﺁینده ﺁنها را جهت انجام هرچه بهتر فرﺁیندهای ساﺯمانی یاری نماید. این دانش که اﺻطلاحا دانش ساﺯمانی نامیده می شود شامل تجربیات ناشی اﺯ انجام پرﻭﮊه های مختلف، موفق ﻭ ناموفق هردﻭ، رﻭبرﻭ شدن با مشکلات ﻭ موقعیتهای جدید حرفه ای ﻭ یا ابتکارات انجام شده در جهت تسریع یک رﻭندکاری است. دانش ساﺯمانی سرمایه بسیار ارﺯشمندی برای یک ساﺯمان محسوﺏ میگردد که نیاﺯمند مدیریت است. در این راستا بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی منفعل کافی نبوده ﻭ نیاﺯ به یک سیستم پویا احساس می شود. چنین سیستمی که یک سیستم حافظه ساﺯمانی نامیده می شود ﻭﻇیفه گردﺁﻭری دانش ساﺯمانی ﻭ توﺯیع مجدد ﻭ فعاﻻنه ﺁن بین کارکنان ﻭ عوامل یک ساﺯمان را برعهده دارد. به بیان ساده تر این سیستم در خدمت یادگیری ساﺯمانی (OL) می باشد. در این شرایط به نظر می رسد که ما ﻭجود مشکل در برخی فرﺁیندهای ساﺯمانی را پذیرفته ﻭ کارکنان خود را به دانش چگونگی مواجه با این مشکلات مجهز می نماییم.

اما اگر بتوانیم تجربیات موجود در حافظه ساﺯمانی را به نحو موﺛری به مدل یا معماری ساﺯمانی خود برگشت داده ﻭ به تصحیح رﻭندها ﻭ فرﺁیندها بپرداﺯیم علاﻭه بر حل اساسی مشکل، تعداد ﺯیادی اﺯ نیرﻭهای انسانی ساﺯمان را نیز اﺯ درگیری مجدد با این مشکل رها میکنیم. در مورد تجربیات مثبت نیز همین موﺿوع به شکلی دیگر ﺻادق است. به این معنی که چنانچه اﺯ رﻭی تجارﺏ عملی افراد بتوانیم اﺯ مناسب بودن ﻭ بهینه بودن یک فرﺁیند اطمینان حاﺻل نماییم بطور حتم در مراحل بعدی پاﻻیش معماری دقت خواهیم نمود که تا حد امکان این فرﺁیندها دچار کمترین تغییرات ممکن شوند.

در این گزارش سعی خواهد شد تا با بررسی دقیقتر مفاهیم اﻭلیه موجود در حوﺯه مدیریت دانش ﻭ دانش ساﺯمانی، اهمیت سرمایه های اطلاعاتی یک ساﺯمان را مورد توجه قرار داده ﻭ نقش یک سیستم حافظه ساﺯمانی را در ساماندهی دانش موجود در ساﺯمان ﻭ به اشتراﻙگذاری فعاﻻنه این دانش به منظور استفاده مجدد ﺁن نشان دهیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت بر مفاهیم معماری ساﺯمانی ﻭ هستانشناسی. در انتها نیز با مطرﺡ نمودن یک مسئله در ﺯمینه بکارگیری حافظه های ساﺯمانی جهت پاﻻیش معماری ساﺯمان، راه کارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد. پرداختن به حل این مسئله ادامه کار این سمینار خواهد بود.

معماری ساﺯمانی Enterprise Architecture

اﺯ اﻭاسط دهه 90 میلادی ﻭاﮊه معماری بین مدیران تجاری بخصوﺹ ﺁنهاییکه درگیر طراحی ساﺯمان ﻭ مهندسی فرﺁیندهای تجاری بوده اند کاربرد بسیاری پیدا کرد. همانطور که دیدیم یک ساﺯمان تشکیل شده اﺯ مولفه های متعددی که بایکدیگر در ارتباط بوده ﻭ در راستای رسیدن به هدﻑ نهایی ساﺯمان فعالیت می نمایند. بنابراین جهت تعریف سیاستها ﻭ اهداﻑ ساﺯمان، تعیین فرﺁیندهای تجاری ﻭ یا طراحی سیستمهای نرم افزاری نیاﺯ به شناختن ساﺯمان داریم ﻭ بکارگیری یک معماری ساﺯمانی می تواند کارساﺯ باشد.

می توان گفت که معماری ساﺯمانی یک چارچوﺏ مفهومی است که با تعریف اهداﻑ یک ساﺯمان، فرﺁیندهای تجاری ﻻﺯم برای رسیدن به این اهداﻑ ﻭ فناﻭریهای بکارگرفته شده، مولفه های اﻭلیه یک ساﺯمان ﻭ رﻭابط بین این مولفه ها را به گونه ای تعیین می نماید که در خدمت رسیدن به اهداﻑ ساﺯمان اﺯ طریق استراتژی ساﺯمانی باشند.

مدلساﺯی ساﺯمان (Enterprise Modeling)

مطابق تعریف، یﮏ مدل نمایش مجردی است اﺯ ﺁنچه در ﻭاقعیت ﻭجود دارد، فارﻍ اﺯ جزییات. اﺯ طرفی یﮏ ساﺯمان سیستم پیچیده ایست اﺯ فرﺁیندها ﻭ مولفه های فناﻭری که بگونهای طراحی ﻭ پیادهساﺯی شدهاند که به اهداﻑ اﺯ قبل تعیین شده ساﺯمان برسند. مدل ساﺯمان یک راه اساسی جهت تعریف ﺁن بوده ﻭ نمایشی است اﺯ ساختار، فعالیتها، فرﺁیندها، اطلاعات، منابع ﻭ اهداﻑ. نقش مدل ساﺯمانی ایجاد یک دیدگاه گسترده اﺯ ساﺯمان در جهت دست یابی به تحلیل ﻭ طراحی ﻭ عملکرد مبتنی بر مدل است. یک مدل باید بتواند ﺁنچه برنامهریزی شده، ﺁنچه ممکن است اتفاق بیافتد ﻭ ﺁنچه اتفاق افتاده را نمایش داده، اطلاعات ﻭ دانش ﻻﺯم برای پشتیبانی اﺯ عملکرد دستی یا ماشینی یک ساﺯمان را تامین نموده ﻭ قابلیت پاسخگویی به سئواﻻتی را که معموﻻ مطرﺡ می شوند، داشته باشد.

...

فصل اول- مفاهیم بنیادین

ساﺯمان (Enterprise)

دانش ساﺯمانی (Enterprise Knowledge)

مدیریت دانش (Knowledge Management-KM)

حافظه ساﺯمانی (Organisational Memory-OM)

هستانشناسی (Ontology)

معماری (Architecture)

معماری ساﺯمانی (Enterprise Architecture)

مدلساﺯی ساﺯمان (Enterprise Modeling)

فصل دوم- دانش ﻭ حافظه ساﺯمانی

مدیریت دانش

داده، اطلاعات، دانش

دسته بندی انواع دانش

چرخه مدیریت دانش

سیستمهای مدیریت دانش چند ﻭجهی

دانش ساﺯمانی

حافظه ساﺯمانی

مدلساﺯی حافظه ساﺯمانی

پیادهساﺯی حافظه ساﺯمانی

مشکلات پیادهساﺯی حافظه ساﺯمانی

فصل سوم- هستانشناسی

متدﻭلوﮊی ایجاد هستانشناسی

کاربرد هستانشناسی در ایجاد حافظه ساﺯمانی

فصل چهارم- معماری ساﺯمانی

ساﺯمان ﻭ مولفه های ﺁن

معماری ساﺯمان

تاریخچه معماری ساﺯمانی

چارچوﺏ ﺯکمن

طراحی اجزا معماری ساﺯمانی

مشکلات معماری ساﺯمانی

ابزارهای معماری ساﺯمانی

ﻭیژگیهای ابزارهای معماری ساﺯمانی

فاکتورهای تهیه ابزارهای معماری ساﺯمانی

مدل ساﺯمانی

معیارهای یک مدل ساﺯمانی مناسب

مولفه های مدل ساﺯمان

مدل ساﺯمانی ﺯنده

مدلساﺯی ساﺯمانی مبتنی بر هستانشناسی

هستانشناسی ساﺯمانی مرکزی

ابزارهای مدلساﺯی ساﺯمانی

استانداردهای معماری ﻭ مدلساﺯی ساﺯمانی

فصل پنجم- نتیجه گیری ﻭ کار ﺁینده

مرﻭری بر فعالیتهای انجام شده

ادامه کار

ﻭاﮊه نامه

اختصارات

مراجع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید