تحقیق بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

تحقیق بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني تحقیق بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 509 KB

تعداد صفحات : 106

بازدیدها : 527

برچسبها : هوش هیجانی سلامت روانی بهداشت روان

مبلغ : 6500 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پایانی بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی و بهداشت عمومی و روانی همراه با پرسشنامه

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با مؤلفه های جسمانی، کارکرد اجتماعی ، افسردگی شدید ، اضطراب و در کل سلامت عمومی می باشد شناساندن یک مسئله که چطور هوش هیجانی در سلامت عمومی فرد می تواند تأثیر گذار باشد و با در نظر گرفتن اینکه خانواده ها با کلامشان و عملکردشان می توانند کودک را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عین حال شناخت دیگران نقش داشته باشند و با توجه به اینکه هوش هیجانی زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی است و می تواند فرد را در جهت سازگاری با جامعه همراه نماید .

امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری :

عوامل متعددی در سازگاری و رضایت از زندگی دخیل می باشند که می توان هوش هیجانی را در اینجا نام برد که در جهت سازگاری و بهداشت روانی هر چه بیشتر افراد تأثیر گذار می باشند .

هوش هیجانی نیز مانند هوش غیر شناختی دشوار است هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است . توانایی مطلوب خلق و خو وضع روانی و کنترل تکانش ها و عاملی است که به شکست ناشی از دست نیافتن به هدف و شخص ایجاد انگیزه امید می کند در واقع باعث می شود که فرد همدلی و هم حسی را لمس نماید .

...

تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

شایان به ذکر است که ایدههوش هیجانیپس از 50 سال باردیگر توسط گاردنر استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد دنبال شد گاردنر هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون موسیقیایی ، منطقی ، ریاضی ، جسمی ، میان فردی و درون فردی می داند او وجوه شناختی مختلفی را با عناصری از هوش غیر شناختی یا به گفته خودششخصترکیب کرده است بعد غیر شناختی ( شخصی ) مورد نظر گاردنر مشتمل بر دو مؤلفه علمی است که وی آنها را با عناوین استعداد درون روانی و مهارت های ( میان فردی ) معرفی می کند به نظر گاردنر هوش هیجانی متشکل از دو مؤلفه زیر است :

هوش درون فردی : که مبین آگاهی فرد از احساسات و هیجانات خویش ابراز باورها و احساسات شخصی و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی ، استقال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع میزان کنترل شخص بر هیجان ها و احساسات خود رهبری است.

هوش میانی فردی

هوش میانی فردی که به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می خواهد بداند چه چیزهایی انسانها را بر می انگیزاند که چگونه فعالیت می کنند و چگونه می توان با انها همکاری داشت به نظری گاردنر فروشندگان ، سیاست مداران ، معلمان ، متقاضیان بالینی ، رهبران مذهبی موفق احتمالاً از هوش میان فردی بالایی برخوردارند.

روانشناسان در قلمرو فعالیت های پژوهش خود علاوه بر این موضوع هوش ، انواع دیگری از هوش نیز پی برده وبه طور کلی آنها را به سه گروه به شرح زیر تقسین کرده اند.

...

عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

بنابر تعریفی ساده تمام خصایص رفتاری فرد که موجب امتیاز او از دیگران می شوند شخصیت او را تشکیل می دهد وجود این خصایص در شکل دهی رفتار فرد نقش بسزایی دارد .

از این روست که بین شخصیت فرد و بهداشت روانی او رابطه بسیار قوی وجود دارد . عوامل مؤثر در بهداشت روانی را می توان به دو دسته عوامل فردی و عوامل اجتماعی تقسیم کرد .

ملاکهای مهم از نظر فیشن :

عبارتست

شناخت خود و محیط

استقلال فردی

رفتار بهنجار و منطبق با معیارهای جامعه

یکپارچگی شخصیت

او معتقد است انسان موجودی اجتماعی است که برای سلامت روان و جسم خویش به همنوع وابستگی کامل دارد . ( قرچه . 1370 ، ص 70 )

عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

بنابر تعریفی ساده تمام خصایص رفتاری فرد که موجب امتیاز او از دیگران می شوند شخصیت او را تشکیل می دهد وجود این خصایص در شکل دهی رفتار فرد نقش بسیزایی دارد .

از این روست که بین شخصیت فرد و بهداشت روانی او رابطه بسیار قوی وجود دارد . عوامل مؤثر در بهداشت روانی را می توان به دو دسته عوامل فردی و عوامل اجتماعی تقسیم کرد . ...

...

بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

گسترده علمی موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش

2- ابعاد موضوع پژوهشی

3- هدف پژوهش

4- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری

5- سوالهای پژوهش

6- فرضیه های تحقیق

7- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی

6-7-1- متغیر پیش بینی کننده

7-2- متغیر پیش بینی شونده

7-3- هوش هیجانی

7-4- هیجان

7-5- سلامت روانی

7-6- علائم جسمانی

تعریف نظری

تعریف عملیات

7-7- اضطراب و اختلال در خواب

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

8-7- اختلال در کنش اجتماعی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

9-7- افسردگی شدید یا اساسی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

چکیده فصل

فصل دوم

مرور و تحلیل یافته های پیشین

در قلمرو و موضوع

تاریخچه هوش هیجانی

تعریف و پیشینه هوش هیجانی

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی

تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

هوش میانی فردی

هوش انتزاعی

هوش عینی

هوش هیجان و مؤلفه های آن

خود آگاهی

خود کنترلی یا مدیریت خود

شعور اجتماعی

خود انگیزی

4- مهارتهای اجتماعی

اساس فرهنگی هوش هیجانی

تفاوت IQ با هوش هیجانی

زمینه های بحث هوش هیجانی

9- کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی

9-1 مقدمه

9-2- سیستم ارتباط عصبی

9-3- قراول هیجانی

9-4- متخصص حافظه هیجانی

9-5- هماهنگی فکر و هیجان

10- مختصری درباره بهداشت روانی

11- تعریف مفاهمی بداشت روانی

12- صلامت روان از نظر آلپورت

13- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم

14- ملاکهای مهم از نظر فیشن

15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

14- ملاکهای مهم از نظر فیشن

15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

تأمین نیازهای جسمانی

تأمین نیازهای روانی

احساس ایمنی

احساس ارزشمندی

میل به موقعیت

واقع بینی

یادگیری گذشته

عوامل اجتماعی

نمادهای اجتماعی

شرایط محیطی

اصلاح و سبک روش زندگی

17- نقش مذهب و فلسفه زندگی در بهداشت روانی

18- انسان سالم

11- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز

فصل سوم

فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع

روش تحقیق

جامعه مورد بررسی

نمونه منتخب

روش نمونه گیری

ابزار و روش اجرای پژوهش

5-1- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)

روش اجرای آزمون

روش نمره گذاری

جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است

5-2- پرسشنامه سلامت روانی( GHE )

روایی و اعتبار

روش اجرای آزمون

روش نمره گذاری

روش قراردادی

5-3- روشهای آماری و منطق استفاده از آن

فصل چهارم

ارائه و تحلیل نتایج

یافته های توصیفی

جداول داده های توصیفی مربوط به الگوهای هوشی هیجانی و سلامت عمومی

محاسبات مربوط به میانگین فرضیه اول

محاسبه انحراف استاندارد

محاسبه شریب همبستگی

محاسبه آزمون معناداری همبستگی

جدول سطح معنادار بودن

محاسبات مربوط به فرضیه دوم

رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی

محاسبات مربوط به فرضیه سوم هوش هیجانی با اضطراب

محاسبات مربوط به فرضیه چهارم هوشهیجانی با به کارکرد اجتماعی

محاسبات مربوطه به فرضیه پنجم رابطه هوش هیجانی با افسردگی

فصل پنجم

بحث و نتایج کلی

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

پرسشنامه سلامت عمومی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید